Phần mềm giao diện điều khiển API DCN-SWAPI-E

Giá bán: Liên hệ

– DCN-SWAPI được triển khai như các thành phần Microsoft.Net được sử dụng bởi các ứng dụng của bên thứ 3 để kiểm soát, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ và cập nhật một tập hợp con của DCN-SW cấu hình dữ liệu để chuẩn bị cuộc họp. nó cũng bao gồm một tập hợp con của các kiểm soát DCN-SW chức năng để kiểm soát các cuộc họp.
– Trao đổi và đồng bộ hóa các đại biểu và người tham gia thông tin với các hệ thống bên thứ 3
–  Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống bên thứ 3